Thiết bị thí nghiệm - kiểm tra đặc tính vật liệu

Thiết bị kiểm tra từ tính