Các thiết bị hiệu chuẩn

Lực kế chuẩn 500 N

Các thiết bị hiệu chuẩn

Thiết bị đo momen lực