Thiết bị đo vạn năng cầm tay

Dòng thiết bị đo vạn năng cầm tay đáp ứng các yêu cầu đo kiểm với khả năng linh hoạt cao. Có thể sử dụng trong nhiều điều kiện và môi trường làm việc